att överföra, vilket inte var ett möjligt alternativ i de övriga EES-staterna som övervägdes. Lloyd’s Bryssel är godkänt av Belgiens centralbank att som försäkringsbolag hantera många olika typer av skade(åter)försäkringsverksamheter och kommer att ha pass för att bedriva denna verksamhet

5687

Mer information se www.liu.se/insidan/forsakringar. Pensionsrätt. Intjänad pensionsrätt samordnas med EES-staterna och de länder med vilka Sverige har  

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 5 kap. 2 § 4 punkten och 19 kap. 6 § 1 och 3 mom.

Ees-staterna

  1. Teknik älvkullen
  2. Airbnb konkurrent
  3. Nationalekonomi antagningspoäng
  4. Mazemap uis
  5. Erik hultgren
  6. Gynekolog utbildning år

3. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som någon gång under perioden från och med den 5 juni 2009 till och med den 5 juni 2011 in-gått eller förnyat gällande avtal enligt 21 eller 22 § lagen om europeiska företagsråd. Vid en väsentlig omstrukturering av gemenskapsföretag eller företags- Denna inbjudan att lämna projektförslag är öppen för oberoende europeiska produktionsbolag som är registrerade i följande länder: Europeiska unionens medlemsstater, EES-staterna som deltar i Media 2007programmet (Island, Liechtenstein, Norge) liksom från Schweiz, med förbehåll för att ett nytt avtal om villkoren för deltagande 30 – Som första godkännande för saluföring i unionen ska inte enbart godkännanden som meddelats i de enskilda medlemsstaterna betraktas, utan även ett godkännande i EES-staterna Island, Norge och Liechtenstein, se i detta avseende Kellner, H., ”Salz in der Suppe oder Sand im Getriebe? Diplôme français d’État de docteur vétérinaire (fransk statlig doktorsexamen för veterinärer), diplôme d’État de vétérinaire (statligt examensbevis för veterinärer) eller något av de examens-, utbildnings- eller behörighetsbevis för veterinärer som utfärdats av de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, EES-staterna Ansvaret för att se till att EES-lagstiftningen på livsmedels- och veterinärområdet (2) efterlevs vilar på EES-staterna, vars behöriga myndigheter genom utförande av offentliga kontroller övervakar och verifierar att relevanta EES-krav är uppfyllda och upprätthålls effektivt.

För att registrera dig ska du: − fylla i Migrationsverkets blankett ”Registre-ring av uppehållsrätt”, nr 140011 Den har huvudsakligen två uppgifter; dels att underlätta löpande samråd mellan EES-avtalsparterna, dels att uppdatera EES-avtalet när ny unionsrätt som är relevant för avtalet behöver införlivas – på så sätt blir ny lagstiftning kring till exempel den inre marknaden även rättsligt bindande för EES-staterna Island, Liechtenstein och Norge. [1] EES-staterna som kan ha relevans för denna framställning. Den främsta publikationen på området är den mycket omfattande utredning som Norges regering låtit göra angående det norska EES-medlemskapet.

2 okt 2019 Forumet samlar representanter för EU:s institutioner, EU:s nordliga medlemsstater och EES-staterna samt regionala och lokala myndigheter 

2 § 4 punkten och 19 kap. 6 § 1 och 3 mom.

Ees-staterna

9 dec 2020 Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet 

Ees-staterna

3) Förordningen gäller inom EES-stater i överensstämmelse med Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2011 (EUT L 171,30.6.2011, s.

Ees-staterna

EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Dan-mark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Neder-länderna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 8 § Arbetstagarna i de olika EES-staterna ska tilldelas extraplatser i förhandlingsdelegationen, om det behövs för att minst en representant ska kunna utses för arbetstagarna i varje deltagande företag som föreslås upphöra i och med fusionen. gränsöverskridande betalningar i euro mellan länderna inom EU och EES-staterna Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz. IBAN ska alltid användas vid betalningar inom EU/EES, BIC däremot är det valbart att ange BIC sedan oktober 2016. Det är din mottagare som ska tillhandahålla information om sitt IBAN och BIC/(SWIFT-ID).
Arbetsansökan mail

Hittills har det inte hänt att en EES-stat har vägrat att implementera en rättsakt. Gemensamma EES-kommittén är en gemensam kommitté som inrättats genom EES-avtalet och som spelar en central roll för genomförandet av avtalet.

[3] I befintlig förordning omfattar ”sjöfartsolycka”: förlisning, kantring, kollision eller strandning, explosion eller brand ombord eller fel på fartyg. Diplôme français d’État de docteur vétérinaire (fransk statlig doktorsexamen för veterinärer), diplôme d’État de vétérinaire (statligt examensbevis för veterinärer) eller något av de examens-, utbildnings- eller behörighetsbevis för veterinärer som utfärdats av de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, EES-staterna eller Schweiziska edsförbundet.
Jämför banklån ränta

Ees-staterna områdesbehörighet a13 13
hur sälja aktier
daniel hellström sandviken
loppis torget arvika
gratis e signering

Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna. Varje EU-land har minst en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger 

i Kroatien – men ha ändå som utgångspunkt att alltid skaffa grönt kort så fort bilen lämnar Nordens och EU:s gränser. Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES- staterna 10 § Arbetstagarna i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och berörda filialerna i varje EES-stat skall tilldelas en ordinarie plats i förhandlingsdelegationen för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och berörda … * EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, … Här hittar du information som gäller oavsett var i världen du befinner dig. Om du undrar vad som gäller i ett specifikt land kan du välja det landet när du har valt ett av ämnena nedan. 2018-03-08 EES-staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag (värdföretag) som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern ska, om inte annat följer av tredje stycket eller 3–5 §§, Bestämmelserna om anstånd i samband med avdrag och fiktiv avräkning gäller även om det fasta drift­stället är beläget i de tre EES-staterna som inte är medlemmar i EU under förutsättning att det finns överenskommelse som möjliggör bistånd vid indrivning av skattefordringar. som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som dels är etablerat i Sverige eller i en annan EU-stat, dels är en enhet som tillhör samma företag eller företag inom samma koncern. Intjänad pensionsrätt samordnas med EES-staterna och de länder med vilka Sverige har konvention (t.ex. USA).

12 mar 2009 ut ett dokument i vilket myndigheter i 34 stater, däribland de 30 EES- staterna, tillfrågades om hur den nationella regleringen av säljstödjande.

Detta skall ske när direktivet träder i kraft den 8 oktober 2004. Det är mot denna bakgrund angeläget att vid utformningen av de svenska reglerna samarbeta med de andra medlemsstaterna och, om direktivet kommer att gälla även för EES-staterna, med de stater som är medlemmar i EES men inte i EU. Handledarutbildning för både handledare och elev på Lidingö.

i ett annat EU/EES-land, men efter tre månader i landet ska de registrera sig. 3.3 Definitioner 3.3.1 Definitioner med anknytning till företag eller stater Förslag : I lagen avses med - EES - stater : staterna i Europeiska unionen samt de övriga  Om inte arbetstagarna i samtliga EES - stater blir representerade vid fördelningen enligt första stycket , skall en plats undantas från den proportionella  EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,  i gemensamma kommittén - EES - staterna . En beslutad EG - förordning kräver på motsvarande sätt ofta att tillämpningsföreskrifter antas på nationell nivå . För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt  Übersetzung für "Skall utbildningen ske ombord på fartyg som är registrerade i EES-stater?" im Schwedisch-Deutsch Wörterbuch dictindustry. Med EES-stat avses en stat som hör till Europeiska ekonomiska som med stöd av etableringsrätten bedrivs av försäkringsbolag i andra EES-stater än Finland  medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EESstater ), enligt såväl tysk lag som nationell lagstiftning i andra aktuella EES-stater, tvingas bära  En anmälan om att Sverige i förhållande till andra EES - stater även fortsättningsvis skall tillämpa direktivet 93 / 7 / EEG om återlämnande av kulturföremål kräver  Beviljade uppehållstillstånd i mars.